Elektronická komunikace

Podmínky

Jakákoliv elektronická komunikace (převážně e-maily včetně příloh) odeslané advokáty Bold Legal je určena pro jejich adresáta a může obsahovat důvěrné informace. V případě, že jste obdrželi takové informace ze strany kanceláře či spolupracujících advokátů Bold Legal (dále jen „My“, „námi“), neprodleně nás kontaktujte na adrese info@boldlegal.cz.

Jakákoliv elektronická komunikace (převážně e-maily včetně příloh) odeslané advokáty Bold Legal je určena pro jejich adresáta a může obsahovat důvěrné informace. V případě, že jste obdrželi takové informace ze strany kanceláře či spolupracujících advokátů Bold Legal (dále jen „My“, „námi“), neprodleně nás kontaktujte na adrese jednotlivých advokátů.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Týká-li se e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její příjemce s ohledem na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na vědomí, k důvodnému očekávání uzavření smlouvy může dojít až po příslušném a výslovném schválení znění smlouvy námi, nebo (pokud je výslovně námi uvedeno, až naším klientem). Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučujeme. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte nás na adrese info@boldlegal.cz.

 

Bold Legal vychází z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z tohoto komunikačního kanálu vyplývající.

Upozornění pro spotřebitele

Bold Legal jsme skupina advokátů poskytující právní služby na území České republiky.

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Její internetová stránka je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit přímo na Českou advokátní komoru. Výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pověřena smírčí komise České advokátní komory. Pro účely mimosoudního řešení sporů se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení).

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.

Informace o autorských právech a jiných duševních výtvorech

Autorská práva – majetková práva k těmto stránkám (včetně a bez omezení veškerého textu, grafiky a počítačových kódů s nimi souvisejícími, nebo s nimi spojenými) a veškeré další duševní vlastnictví jsou vykonávaná společností Bold Advisory s.r.o., která stránky provozuje pro advokáty Bold Legal.

Důvěrné informace

Zavazujeme se svým klientům k mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti je stanovena v různých právních, regulačních nebo jiných profesních pravidlech a odráží se v našich obchodních a zakázkových podkladech uzavřených s každým klientem.

Před tím, než přijmeme novou zakázku, advokát Bold Legal požádá o informace o potenciálním zákazníkovi a povaze navrhované práce za účelem možných konfliktů, ověřování kreditů, postupů při identifikaci klienta a dalších účelů v dobré víře. Tyto informace (obsahující osobní údaje) mohou být pro tyto účely zpřístupněny jakékoli osobě, která spolupracuje s advokáty Bold Legal jako spolupracující advokát či odborník pod závazkem mlčenlivosti.