top of page
Podmínky

Platnost podmínek – tyto podmínky platí pro námi poskytované právní služby, které jste si u nás objednali formou odsouhlasené objednávky/žádosti, a to buď I) písemně, nebo II) osobně / telefonicky. Podmínky dohodnuté v naší vzájemné komunikaci mají přednost před podmínkami zde uvedenými.

Zahájení poskytování právních služeb – smlouva o poskytování služeb je účinná: (I) dnem potvrzení objednávky našich služeb nebo (II) dnem zahájení poskytování našich služeb, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Termíny

Následující slova a výrazy v těchto podmínkách mají níže uvedený význam:

služby – právní služby uvedené v objednávce služeb (Vaše, pokud tak vyplývá z kontextu);

objednávka služeb – jakákoliv písemná nebo ústní / telefonická objednávka našich služeb či žádost o jejich provedení;

smlouva – i) tyto podmínky, plus ii) veškeré další písemně výslovně dohodnuté podmínky, plus iii) námi potvrzená objednávka služeb, ke které se vztahují;

My nebo naše – společnost Boldlegal s.r.o. na adrese Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8

Aktuální informace – při poskytování našich služeb se nepředpokládá, že disponujeme informacemi z předchozích, již ukončených spisů, které pro Vás vedeme, a to z důvodu, že takové informace již nemusí být aktuální, jejich pravdivost tedy nedovozujeme a nepředpokládáme.

Vy nebo Vaše – strana nebo strany této smlouvy (kromě nás).

Naše služby a odpovědnost

Služby – služby budeme vykonávat v souladu s aplikovatelnými advokátními předpisy a s odbornou péčí. Vy nám zároveň potvrzujete, že Vámi zadaný rozsah požadovaných služeb je dostatečný pro Váš účel. Právní služby jsou námi poskytovány výhradně pro účely uvedené ve smlouvě.

Výstupy – nesmíte zveřejnit výsledek služby ani poskytnout výhody námi poskytnutých služeb, komukoli jinému, nebo odkazovat na naši práci, s výjimkou případů, kdy:

 • je tak výslovně umožněno smlouvou,

 • se tak děje s naším předchozím písemným souhlasem,

 • to vyžadují obecně závazné právní předpisy, nebo

 • se tak děje vůči Vašim poradcům, pokud jim předem sdělíte, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za využití předmětných informací;

Odpovědnost pouze vůči Vám – nepřijímáme žádnou odpovědnost vůči nikomu jinému než vůči Vám.

Vznese-li vůči nám třetí osoba nárok na náhradu škody z titulu výsledků služeb, které jsme jí neposkytli, a současně jedná-li se o výsledky služby poskytnuté Vám, které jste třetí osobě předali bez našeho souhlasu, zavazujete se nám uhradit jakoukoli újmu (včetně případných nákladů řízení), která nám v této souvislosti vznikne.

Ústní rady a návrhy – můžete se spolehnout pouze na naše finálně dodané dokumenty, nikoli na ústní stanoviska či předběžné návrhy takových dokumentů. Pokud se chcete spoléhat na ústně poskytnutou radu, sdělte nám prosím vždy tuto skutečnost a my Vám předáme písemné potvrzení o takové poradě – takovému výstupu můžete již plně důvěřovat.

 

Monitoring – po datu poskytnutých služeb již naše rady bez další příslušné objednávky služeb neaktualizujeme z hlediska změn aplikovatelných předpisů, resp. jejich interpretace.

Odmítnutí

Nemožnost poskytnutí služeb – poskytnutí služeb budeme nuceni odmítnout, pokud:

 • v totožné věci poskytujeme/jsme poskytli služby již jinému subjektu a Vaše zájmy jsou v rozporu s jeho zájmy, nebo

 • projednávání dané věci, kterých se služba týká, se dotýká našich zájmů nebo zájmu osob nám blízkých (a tyto zájmy nejsou vzájemně slučitelné), nebo

 • Naše a Vaše zájmy nejsou samy o sobě vzájemně slučitelné, nebo

 • v důsledku naplnění naší aktuální kapacity. Jakmile se o kterékoliv z výše uvedených skutečností dozvíme, okamžitě Vás písemně informujeme

Vaše povinnosti a odpovědnost

Informační povinnost – abychom Vám mohli řádně poskytnout naše služby, ujistěte se prosím, že:

 • veškeré informace, které nám poskytnete, nebo které nám poskytne kdokoliv, kdo pro Vás či s Vámi spolupracuje, jsou

       (a) poskytnuty včas, a

       (b) přesné a

       (c) úplné, a dále, že

 • všechny předpoklady (domněnky) Vámi učiněné jsou odůvodněné

Není-li dohodnuto jinak, pravdivost Vámi poskytnutých informací si z třetích zdrojů neprověřujeme.

Váš závazek – podle naší dlouholeté zkušenosti kvalita námi poskytnutých služeb závisí na řádném a včasném splnění Vašich povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména (nikoliv výlučně) předávání podkladů a udělování pokynů. Nejsme odpovědní za žádnou újmu, která vyplyne z jejich nesplnění.

Naše odměna a poplatky

Úhrada za služby – zavazujte se nám hradit odměnu za služby a hotové výdaje potřebné k jejich

poskytnutí. Nesdělíme-li písemně jinak, jakékoliv naše odhady odměny nebo výše hotových výdajů, jsou orientační a nikoliv závazné.

Základ odměny – naše odměna odráží nejen strávenou dobu na poskytování služeb, ale i další faktory, jako je složitost, naléhavost, využití cizích jazyků nebo inherentní rizika. Není-li písmeně dohodnuto jinak, budeme Vám účtovat skutečně strávený čas, po minutách, a skutečně vynaložené výdaje; výjimkou je paušální účtování prvních započatých 15 minut.

 

Výdaje – budete platit všechny související výdaje, které vzniknou v souvislosti s právními službami: hotové výdaje v reálné výši (zejm. cestovné, poštovné, odměna znalce, svědečné atd. v případě sporů, jiné dokladem prokazatelné útraty – výdaje za získané dokumenty vzdálených placených registrů – např. katastr nemovitostí či centrální registr exekucí) apod.

Daně – budete platit i veškeré aplikovatelné daně, včetně DPH, které jsou splatné ve vztahu k námi poskytovaným službám. V případě uplatnění podobné daně souhlasíte s tím, že cena našich služeb se zvýší, pokud dostaneme čistou částku po zdanění rovnající se původně dohodnuté ceně bez jejího zvýšení podle této věty.

Faktury a platby – Na měsíční bázi Vám zašleme vyúčtování právních služeb poskytnutých v předchozím kalendářním měsíci. Nejprve Vám zašleme výkaz hodin s podrobným rozpisem provedených činností. Pokud se nám k němu do jednoho týdne (7 dní) nevyjádříte, má se vyúčtování za schválené. Fakturu vystavujeme měsíčně po schválení / fikci schválení vyúčtování, a to s lhůtou splatnosti v délce čtrnácti (14) dnů. Pokud neuhradíte fakturu ve lhůtě splatnosti, můžeme Vám účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den Vašeho prodlení. Veškeré námitky proti vydaným fakturám musí být oznámeny do 14 dnů s podrobným odůvodněním, čímž není dotčena lhůta splatnosti. Dostanete-li se do prodlení s platbou jakékoli peněžní povinnosti vůči nám, vyhrazujeme si právo ukončit Vám poskytování právních služeb.

Důvěrnost

Důvěrné informace – dohodli jsme se, že důvěrné informace nám poskytnuté budou použity pouze ve vztahu k poskytnutí právních služeb a nebudou bez předchozího písemného souhlasu dotčené smluvní strany zpřístupněny třetí osobě, s výjimkou případů, kdy:

 • to vyžadují právní předpisy nebo

 • pojišťovny.

Důvěrné informace však můžeme poskytnout i jiným dodavatelům nebo poskytovatelům služeb, pokud jsou: (I) vázáni povinností mlčenlivosti a zároveň (II) řádně zapojeni do příslušné záležitosti.

Vzájemná povinnost uchovávat informace obdržené v souvislosti s tímto ujednáním o mlčenlivosti trvá po dobu tří (3) let po jejich obdržení.

Výše uvedené se nevztahuje na informace, které (I) jsou veřejně dostupné, nebo (II) jsme obdrželi od třetí osoby, která vůči Vám nemá žádnou povinnost mlčenlivosti, nebo (III) byly přijímající straně známy.

Reference – Každého potěší, když se může pochlubit plody své práce. Proto si i my, aniž by tím byla dotčena naše povinnost důvěrnosti, přejeme odkázat v našich marketingových aktivitách na Vaši společnost. Uzavřením smlouvy nám dáváte souhlas s použitím loga Vaší společnosti a oblasti práva, v níž jsme Vám poskytli služby, pro marketingové účely.

Poskytování služeb pro ostatní – v oblastech, ve kterých poskytujeme služby, je svět malý, a proto souhlasíte s tím, že můžeme poskytovat služby Vašim konkurentům nebo jiným osobám, mezi nimiž může být střet zájmů, resp. jiný druh neshody. Uvedené platí za podmínky, že nezveřejníme Vaše důvěrné informace a dodržíme etické zásady platné v oboru advokacie.

 
Ochrana duševního vlastnictví

Licence – v případě, že v rámci našich služeb vytvoříme prvky, které jsou kryté autorskoprávní ochranou, poskytujeme Vám nevýhradní, nepřevoditelnou, časově a místně neomezenou licenci k jejich užívání pro Vaše interní účely, nejde-li o dokument, který má být z povahy věci užíván ve vztahu s Vašimi obchodními partnery či sdělován veřejnosti.

 
Odpovědnost

 

Jiné typy újmy – souhlasíte s tím, že neodpovídáme za ušlý zisk, domnělé poškození dobré pověsti, ušlou obchodní příležitost, očekávané úspory či výhody nebo jakékoliv nepřímé újmy.

Naše odpovědnost – souhlasíte s tím, že neseme odpovědnost za újmu související s poskytnutou službou pouze v případě, že vznikla výlučně v důsledku našeho jednání nebo opomenutí.

 

Naše celková odpovědnost (včetně úroků) ohledně všech nároků, které souvisejí se službami nebo se smlouvou (včetně, ale nikoli výhradně z nedbalosti), je omezena na (I) pětinásobek odměny placené za služby nebo (II) výši náhrady škody, přičemž vychází z té částky, která je nižší. Je dohodnuto, že naše odměna byla určena s ohledem na omezení stanovená v tomto ustanovení.

 
Ukončení služeb

 

Okamžité ukončení – smlouvu můžeme okamžitě ukončit výpovědí bez výpovědní doby, pokud:

 • došlo k narušení nezbytné důvěry mezi námi a Vámi, nebo

 • nám neposkytujete dostatečnou součinnost, nebo

 • i přes naše poučení trváte na realizaci pokynu, který je v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, nebo

 • nesložíte přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí našich služeb, přestože jsme se na ní domluvili.

Jste oprávněni smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodů a bez výpovědní doby.

Pomoc po ukončení smlouvy – v době čtrnácti (14) dní následujících po ukončení smlouvy pro Vás činíme neodkladné úkony tak, abychom ochránili Vaše práva a zájmy, ledaže nám sdělíte, že na této ochraně netrváte.

 
Způsob řešení neshod

 

Dohoda – vznikne-li mezi námi spor, pokusíme se jej vyřešit primárně smírně dohodou.

Právo a jurisdikce – smlouva se řídí českým právem. Obecné soudy ČR budou mít výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoli sporem, ať už smluvním nebo mimosmluvním, není-li dále uvedeno jinak.

Promlčecí doba – právo na odškodnění za vzniklou škodu se promlčí do jednoho (1) roku ode dne, kdy mohlo být vůči druhé straně uplatněno poprvé.

 
Spotřebitelská ustanovení

 

Spor se spotřebitelem – pokud nedojdeme ke vzájemné shodě ohledně řešení mezi námi vzniklého rozporu a pokud jste spotřebitelem, podle zákona o ochraně spotřebitele máte možnost řešit případné spory s námi mimosoudně za účasti zprostředkovatele, kterým je Česká advokátní komora – www.cak.cz.

 
Obecná ustanovení

 

Celá smlouva – smlouva tvoří veškeré ujednání mezi námi a Vámi v souvislosti se službami a nahrazuje jakékoli dřívější dohody, stanoviska nebo diskuse. Žádná strana není odpovědná žádné jiné straně (např. za nedbalost nebo jinak) v otázce zastoupení nebo služeb, které nejsou výslovně předmětem smlouvy.

Vaše jednání – Pokud jste se součástí uskupení, kterému poskytujeme službu a toto uskupení se skládá z více než jednoho účastníka, jednání nebo opomenutí jednoho účastníka bude považováno za akt nebo opomenutí Vás jako celku.

Postoupení – Pokud smlouva výslovně nestanoví jinak, my ani vy nesmíme postoupit, převádět práva nebo povinnosti podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou postoupení pohledávek za účelem jejich vymáhání.

Písemné jednání – Hovoří-li se kdekoliv ve smlouvě o písemném jednání, jedná se o jednání v listinné nebo v elektronické podobě (včetně emailu, není-li důvodných pochyb o identitě odesilatele); dohodli jsme se, že o identitě odesilatele není důvodných pochyb tam, kde byla příslušná emailová zpráva zaslána, byť i bez podpisu, z emailové schránky, z níž tento odesilatel s druhou stranou komunikoval již dříve.

bottom of page